Name
Department
Email

Guo shi

Chair, Chinese Christian Education

guoli_shi@yahoo.com

Joani Eng

Vice Chair, English Worship

dofu.fah@gmail.com

Deborah Ing

English Missions

ing.deborah@gmail.com

Tainlin Huang

Chinese Missions

tainlin.huang@gmail.com

Dong Wei

Chinese Worship

wdlyjxjy@gmail.com

Li Liu

Chinese Fellowships

lealiu.usa@gmail.com

Nan Yu

Childrens’ Ministry

nanyu2001@gmail.com

James Wang

General Affairs (Buildings)

xbinwang@yahoo.com

Zhenhua Zhang

General Affairs (Lunch/Transport/Internet)

cxcharles@yahoo.com

Xiaobo Hu

Family Ministry

hxiaobo65@yahoo.com

Brenda Moy

Caring Ministry

moy.brenda@yahoo.com

Shanshan Qian

Campus Ministry

teresaqian47@gmail.com

English